Навигация

Асоциация на полицейските началници

Общо събрание

Управителният съвет на Асоциацията на полицейските началници (АПН) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на АПН свиква Общо събрание на 15.03.2017 г. в 17 ч. в София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 147, Интер  Експо Център, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС за дейността на АПН през 2016 г.;
2. Отчет за финансовото състояние на АПН;
3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Документи
Важно